top of page

Để giúp quí vị cao niên, 64.5 tuổi trở lên

 về bảo hiểm sức khỏe (retirement hoặc low-income)

* Giúp nộp đơn xin tiền điện, nước, gas.

* Giúp nộp đơn xin nhà low-income waiting list.

* Giúp nộp đơn xin người đến nhà giúp việc nhà, v.v..

* Có thêm phần mỗi tháng tiền thực phẩm

* Hoặc thông dịch giấy tờ tiếng Việt qua tiếng Anh.

* Xin máy PERS trợ cấp cứu khi ở một mình

* Đổi bác sĩ hoặc đổi nhóm bảo hiểm sức khỏe
* Giúp nộp đơn xin bảo hiểm sức khỏe

* Xin bảo hiểm part a, part b, và part c, hoặc part D

* Nếu không phương tiện đến làm giấy tờ, nếu nhà ở khu San Jose thì sẽ đến nhà giúp làm giấy tờ.

bottom of page