top of page
ĐƠN GHI DANH HỌC TRỰC TUYẾN và  CAM KẾT
(Study Oral English Conversation / US Citizenship online)

 
Xin chọn dưới đây (Please select one or more)
Cách ủng hộ chương trình, tùy hỷ (Option: Way to donate to support us)

Nếu học sinh bàn tán ngoài đề tài Quốc tịch mà không có cô giáo cho phép, nhà trường sẽ tự động rút tên học sinh ra khỏi lớp.  If you gossip out of US citizenship topic without teacher permission, school will remove your name out of class.

bottom of page